#5236
سام
میهمان

انجام کار توسط مایع تحت فشار یا حرکت