هیدروموتور چیست؟

موتور هاي هيدروليکي عملگرها با دوران مداوم (پيوسته) که موتورهاي هيدروليکي نيز ناميده مي شوند با قابليت چرخش دو جهته محور خروجي، از نظر طراحي شبيه پمپهاي هيدروليکي بوده و به دو گروه اساسي زير تقسيم مي شود. 1- موتورهاي دنده اي، پره اي و ژيروتوري 2- موتورهاي پيستوني (شعاعي – محوري) بازدهي موتورهاي هيدروليکي