پمپ‌ هیدرولیک چیست؟

پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک، انرژی مکانيکی را که به وسيله موتورهای الکتريکی، احتراقی و يا … تأمين می‌گردد به انرژی هيدروليکی تبديل می‌کند. تقسيم‌بندی پمپ‌ های هیدرولیک در صنعت هيدروليک پمپ‌ها به دو دسته کلی زير تقسيم‌بندی می‌شوند. پمپ‌ها با جابجايی غير مثبت (پمپ‌های هيدروديناميکی) پمپ‌ها با جابجايی مثبت مزايای پمپ‌ های هیدرولیک